Cele dydaktyczne

Podstawowym celem Pracowni Technik Łączonych jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej, w której przy użyciu wszystkich dostępnych technik druku będą mogli realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie grafiki warsztatowej, w sposób stanowiący śródło satysfakcji zawodowej.

kuteczna realizacja programu dydaktycznego wymaga poświęcenia szczególnej uwagi pielęgnowaniu suwerennej swobody twórczej niezależnej od doraźnych wpływów stereotypów ikonograficznych i schematów stylistycznych obecnych w dzisiejszej, popularnej kulturze wizualnej, wypaczających właściwy sens pojęcia grafiki artystycznej.

Konieczny jest kompromis pomiędzy świadomością istnienia we współczesnym kontekście kulturowym, a szacunkiem dla tradycji i osiągnięć stanowiących dorobek sztuki europejskiej. Taka postawa jest solidnym fundamentem dla przeprowadzenia efektywnego procesu edukacyjnego, postawienia odpowiednich wymagań i znalezienia płaszczyzny porozumienia w relacji pedagog - student.

Program dydaktyczny Pracowni Technik Grafiki Warszatowej obejmuje przekazanie niezbędnej wiedzę o istocie arystycznej wypowiedzi i specyfice tworzenia w klasycznych a także niekonwencjonalnych technikach graficznych.

Zdobycie sprawności w posługiwaniu się rożnorodnym i szerokim warsztatem przetwarzania i powielania obrazu.

Poszukiwanie i rozpoznawanie nowych niestosowanych dotychczas w grafice metod, technologii, matetriałów i narzędzi.

Twórcze korzystanie z nich na drodze eksperymentów i doświadczeń artystycznych aktywizujących wrażliwość i inspirujących śmiałe, odważne, nowatorskie pomysły i koncepcje.

Właściwe wyważanie pryncypiów rzadzących kreacją graficzną , tak aby istota artystycznego przekazu wynikała z intelektualnego lub emocjonalnego przeżycia, a nie była wyłącznie skutkiem techniczno-manualnego działania. Ćwiczenie umiejętności celowego i uzasadnionego stosowania metody łączenia technik z wykorzystywaniem form o odmiennej, czasem przeciwstawnej charakterystce dla celów interpretacyjnych, oryginalności ekspresji obrazu, a także eksponowania osobowości i postawy twórczej autora.

Zdobycie doświadczenia w dochodzeniu do zindywidualizowanej intelektualnie i stylistycznie kreacji poprzez: samodzielne formułowanie założeń tematycznych, wybór techniki oraz metody postępowania, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów formalno - warsztatowych, uświadomienie znaczenia i konsekwencji artystycznych tkwiących w logice spójności idei ze sposobem jej wyrażania oraz definiowanie kryteriów samooceny i analitycznego wartościowania dzieła.

Ważnym zadaniem dydaktycznym jest rozbudzanie motywacji do działalności artystycznej, ujawnianej potrzebą twórczej wypowiedzi w technikach graficznych.

Dla osiągnięcia tego celu podejmowanych jest wiele działań spośród których w pierwszej kolejności wymienić należy: organizację wystaw zbiorowych Pracowni, promocję studentów i absolwentów, pomoc merytoryczną i techniczną przy indywidualnych prezentacjach, spotkania integracyjne i dyskusyjne, wzajemną pomoc i współpracę lub zespołową realizację zadań programowych, swobodny dostęp do warsztatu także po ukończeniu studiów i wiele innych.